Visie

De Klinkaard wil een open huis zijn voor iedere dove of slechthorende persoon met en zonder bijkomende ondersteuningsvraag. Een huis waar bewoners, dagbesteders, netwerk, logés, vrijwilligers en medewerkers met elkaar in verbondenheid samenleven en werken.
Bij ons staat een warm en gastvrij karakter centraal.


De Klinkaard onderhoudt zijn relaties met de omgeving en breidt ze uit, zorgt voor openheid, samenwerkingsverbanden en bereikbaarheid. De Klinkaard wil een info- en trefpunt zijn in de maatschappij met bijzondere aandacht voor de dovengemeenschap.


Onvoorwaardelijke aanvaarding en respect van en voor iedere persoon vormt het essentiële onderdeel van de individuele levenskwaliteit. We willen zowel in De Klinkaard als in de maatschappij vraaggerichte ondersteuning bieden. In De Klinkaard zoeken we hiervoor een evenwicht tussen het ‘samen’ en het ‘alleen’. We scheppen alle mogelijke ruimte voor iedereen zodat ze zichzelf in de samenleving kunnen ontplooien.

 
De Klinkaard werkt permanent aan zijn professionaliteit en basishouding. We investeren overwogen in de nodige materiële middelen en zetten deskundige en gemotiveerde medewerkers in. Naast het aanleren en gebruiken van de Vlaamse Gebarentaal trachten we ook in te zetten op alle noodzakelijke methodieken die een goed agogisch handelen waarborgen. Het zelf opnemen van verantwoordelijkheden bij het handelen van medewerkers is essentieel. Samenwerking en teamwerking zijn voor elke medewerker in De Klinkaard wezenlijk.


Communicatie
is volgens De Klinkaard van heel groot belang en vormt de basis van een goede werking. Vlaamse gebarentaal en een flexibele omgang met visuele communicatie strategieën zijn de basis waaruit de voertaal vertrekt. Bovendien wordt er getracht dat elke persoon zijn communicatieve mogelijkheden kan verkennen, onderhouden en indien mogelijk, uitbreiden. We zorgen samen voor gepaste communicatie.

Dovencultuur zit verweven in het huis, eigen aan de doelgroep, en dat maakt De Klinkaard uniek.