Historiek & Toekomst

1948: Ontstaan klooster en kerk
Camille Bal, ontwerpt een kerk en klooster in de Jan Frans Willemsstraat 24 te Boom. Dit klooster werd bewoond door gepensioneerde paters Capucijners die leefden volgens de normen van de Fransiscaanse spiritualiteit. De kerk was een parochiekerk voor de inwoners van Boom-Noord.


1984-1987: Ontstaan Huize Zonnelied vzw
In 1984 wordt in het voormalige Capucijenklooster een voorziening opgericht voor volwassen dove en slechthorende personen met bijkomende handicaps. In 1986 wordt dit de vzw Huize Zonnelied. In 1987 werd het klooster en grond met subsidies gekocht van de paters Capucijnen, wel door de verwante vzw Infodo. Enige tijd later werd de bijhorende kerk geschonken aan de vzw Infodo. De voorziening kreeg mettertijd een erkenning voor 3 plaatsen tehuis werkenden, en 21 plaatsen bezigheidstehuis, waarvan 6 plaatsen nursing.


2003: Ingrijpen Vlaams Fonds en overname door KOCA
Groeiende problemen en acties vanuit de personeelsgroep, omwille van slecht beleid en beschuldigingen van wanbeheer en verduistering, leidden uiteindelijk tot een ingrijpen van het Vlaams Fonds. In overleg met het Vlaams Fonds werden gesprekken gevoerd met KOCA in functie van een overname. KOCA was hiertoe bereid.


2005 - 2009: Plannen nieuwbouw en oprichting De Klinkaard (KOCA Volwassenenzorg vzw)
Uit onderzoek door de bewindvoerder en KOCA bleek op dat moment dat het gebouw volledig uitgeleefd was en totaal niet meer voldeed aan de minimum eisen van levenskwaliteit, hygiëne en veiligheid.

Vanaf 1 maart 2005 werd een nieuwe directie aangetrokken, nog onder de vzw Huize Zonnelied. Deze beslistte samen met een architectenbureau en met goedkeuring en subsidiering van het Vlaams fonds tot het realiseren van een nieuwbouw. Deze werd wegens praktische redenen gebouwd naast het oude kloostergebouw.

In januari 2006 werd dan de nieuwe vzw opgericht: Koca Volwassenenzorg vzw, die de hele werking en uitbating overnam van de vzw’s Huize Zonnelied en Infodo. In een latere fase werd beslist om het kerkgebouw te verkopen.

Op 24 oktober 2009 werd met behulp van tal van medewerkers en vrijwilligers de verhuis gerealiseerd naar het nieuwe gebouw van De Klinkaard.


2013: Oprichting Huis Tinel
De Klinkaard bouwde met Huis Tinel een extra aanbod uit voor volwassenen die doof zijn of slechthorend. Door middel van een convenanten overeenkomst krijgen ze ondersteuning op maat. Daarbij kunnen ze de combinatie met een andere dagbesteding maken en beroep doen op de info die zij nodig hebben. Er wonen nu 4 bewoners samen die kunnen terugvallen op de ondersteuning vanuit De Klinkaard.


2016 - Toekomst
De Klinkaard werkt enthousiast aan het inkleuren van zijn toekomstplanning binnen het tijdperk van de Persoonsvolgende Financiering. Dit steeds specifiek voor personen die doof of slechthorend zijn met een bijkomende ondersteuningsnood.

We zetten in op verschillende pijlers zoals:

  • Dagbesteding: Het is duidelijk dat de vraag naar dagbesteding steeds groter wordt met de komst van persoonsvolgende financiering. Daarom bieden wij een uitgebreid en gevarieerd aanbod van atelierwerking aan. Momenteel zijn er al enkele bewoners die met regelmaat dagbesteding in De Klinkaard aangeboden krijgen.
  • Wonen: Momenteel hebben we huis Tinel waar er 4 bewoners wonen en worden ondersteund. Dit willen we graag uitbreiden naar meerdere projecten om aan de grote vraag te kunnen voldoen. Hiervoor zijn we samen met de sociale huisvestingsmaatschappij op zoek naar een geschikt pand.
  • Vuursteen: Momenteel is de “De Vuursteen” een ontspanningsplaats enkel voor bewoners. We willen dit graag omtoveren tot een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is.
  • Mobiele ondersteuning en RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp): Omdat niet iedereen het nodig heeft om intensief begeleid te worden, bieden wij de mogelijkheid dat een begeleider bij je thuis of op een andere plaats hulp komt bieden.
  • Outreach: Niet enkel mensen hebben ondersteuning nodig, maar ook andere voorzieningen kunnen hulp gebruiken. De Klinkaard beschikt over heel wat kennis en ervaring en wil deze graag gaan delen met andere voorzieningen.